?> Veikla

^Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rietavo socialinių paslaugų centras

Tel. (8-448) 68 210, el. p. rspcentras@gmail.com, Darbo laikas I–IV 8.00–17.00 val. V 8.00–15.45 val. Mus rasite L. Ivinskio g. 8,Rietavas

Rietavo socialinių paslaugų centras (toliau Centras) – biudžetinė įstaiga. Centras – viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis savininko funkcijas ir išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto asignavimų, turintis antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Centro savininkas (toliau – Savininkas) – Rietavo savivaldybė, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Rietavo savivaldybės taryba. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Tai – ne pelno siekianti įstaiga. Ji teikia socialines paslaugas, vykdo visuomenei naudingą veiklą.

Centras – tai mokamas ir nemokamas socialines paslaugas teikianti įstaiga, kurios pagrindinė veiklos sritis – socialinio darbo veikla (kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 85.3). Centras turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jo veiklos tikslais.

Centro tikslas – patenkinti asmenų gyvybinius poreikius ir sudaryti palankesnes žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, ugdyti asmenų sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę, kai jie patys savarankiškai nepajėgūs to pasiekti ir rūpintis vaikais, laikinai netekusiais tėvų globos, nuolat vykdyti globėjų (rūpintojų), įvaikintojų paiešką ir jų mokymą.

Centro uždaviniai:

1. socialinės paslaugos organizuojamos taip, kad būtų užtikrinamas minimalių socialinių paslaugų prieinamumas kiekvienam asmeniui ir paslaugų tęstinumas;

2. Centras teikia socialines paslaugas. Socialinės paslaugos teikiamos įvertinus atskirų asmenų, socialinių žmonių grupių, bendruomenės socialinius poreikius ir kuriant socialinių paslaugų tinklą bendruomenėje;

3. biudžetinė įstaiga Rietavo socialinių paslaugų centras savo veikloje glaudžiai bendradarbiauja su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis, Labdaros ir paramos fondais ir organizacijomis;

4. Centras užtikrina, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams ir budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Norintys gauti Centro teikiamas paslaugas, kreipiasi į atsakingą Centro darbuotoją, kuris nustato individualų paslaugų poreikį, atsižvelgdamas į asmens savarankiškumą, amžių, sveikatos būklę, specialiuosius poreikius ir šeimos galimybę pasirūpinti juo. Socialinės paslaugos asmeniui skiriamos, socialinių paslaugų teikimo komisijos nutarimu. Socialinių paslaugų gavėjai gali būti Rietavo savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys: vieniši pensinio amžiaus žmonės; žmonės su negalia ir jų šeimos; pensinio amžiaus žmonės ir žmonės su negalia, kurių vaikai neturi pakankamo pragyvenimo šaltinio ar dėl objektyvių priežasčių negali padėti; vaikai su negalia ir jų šeimos; suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; kiti asmenys, kuriems pagal jų savarankiškumo įvertinimą reikalingos socialinės paslaugos.

Socialinių paslaugų poreikis asmenims nustatomas atsižvelgiant į asmens savarankiškumą, amžių, jo sveikatos būklę, specialiuosius poreikius, šeimos ar artimųjų galimybes pasirūpinti juo. Socialinių, sveikatos priežiūros paslaugų poreikio asmeniui nustatymo tvarką ir paslaugų kainą tvirtina Rietavo savivaldybės taryba.

Mokesčio už paslaugas dydis asmeniui nustatomas atsižvelgiant į teikiamų socialinių paslaugų rūšį, šių paslaugų sudėtį, asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas. Socialinių paslaugų įkainiai apskaičiuojami vadovaujantis socialines paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais ir tvirtinami Rietavo savivaldybės tarybos.